กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)

ประเภทของกองทุนกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจุดประสงค์การลงทุนเพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ และเงินฝากวันจดทะเบียนกองทุน1 ธันวาคม 2549นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 – 100% ของ NAV ในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์การลงทุนชื่อผู้จัดการกองทุนวิพุธ เอื้ออานันท์, สาธิต บัวชูการกระจายการลงทุน6.68%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.97%

ทรัพย์สินอื่น-2.22%

หนี้สินอื่น93.57%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุนดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ภาวะตลาดกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

6ระดับความเสี่ยง6เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขายการซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วยวันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขายรายละเอียดการลงทุน (25 ก.พ. 2564)

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.38%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน95.54%
ทรัพย์สินอื่น4.19%
หนี้สินอื่น-1.12%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง

ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
บมจ.ปตทAAA8.18%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.10%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยA+4.40%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียมAAA3.61%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์BBB3.60%

กองทุนผสม

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+4.81%+8.21%+5.79%+3.30%-9.58%+1.30%+5.16%+5.71%183
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.13%+16.89%+12.81%+25.10%+17.48%+14.94%+16.21%+19.44%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+4.74%+7.84%+5.69%+3.03%-9.55%+1.31%+5.02%+8.56%1,302
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.85%+16.49%+12.66%+24.94%+17.32%+14.81%+16.24%+18.96%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+2.76%+7.16%+0.91%+6.61%-0.15%+4.15%+5.79%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.95%+7.42%+6.08%+10.39%+7.96%+7.12%+8.04%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.04%+0.54%-0.52%-0.53%+1.68%+1.71%+2.63%+2.93%1,579
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-0.10%-0.07%-0.49%+0.68%+1.87%+2.48%+3.80%+5.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.83%+0.61%+0.88%+1.31%+0.90%+0.81%+0.78%+3.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.36%+0.27%+0.35%+0.61%+0.47%+1.43%+6.88%+9.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+0.17%+0.78%-0.18%-1.69%-0.75%N/AN/A+0.68%1,742
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.35%+3.11%+0.56%+3.65%+0.50%N/AN/A+1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.24%+3.29%+2.15%+4.59%+3.23%N/AN/A+3.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.34%+3.25%+2.51%+4.55%+3.09%N/AN/A+2.88%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+1.01%+2.45%+1.07%-0.14%N/AN/AN/A-2.00%763
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+2.67%+6.05%+1.31%+6.54%N/AN/AN/A-0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.68%+6.94%+4.57%+7.97%N/AN/AN/A+6.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.23%+5.80%+4.73%+8.08%N/AN/AN/A+5.86%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)+1.79%+4.26%+2.16%-1.39%N/AN/AN/A-7.60%214
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.98%+9.00%+2.06%+9.43%N/AN/AN/A-0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+11.08%+7.35%+14.77%N/AN/AN/A+12.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.46%+8.91%+7.15%+12.71%N/AN/AN/A+10.14%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 25/02/2021

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ufa1688
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น